Koulutukset

Insentio Solutions tarjoaa korkealaatuisia ja hyvän vastaanoton saaneita koulutuksia eri alojen ammattilaisille

Tarjoamme korkealaatuisia ja hyvän vastaanoton saaneita koulutuksia eri alojen ammattilaisille. Pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitamme ovat Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Oulussa, Snellman-kesäyliopisto Kuopiossa ja Lapin kesäyliopisto Rovaniemellä. Lisäksi koulutamme Hämeen kesäyliopistossa, Rauduskylän kristillisessä opistossa ja Peräpohjolan opistossa.

Kaikki koulutuksiamme tarjoavat oppilaitokset on mainittu alla olevien koulutusesittelyiden yhteydessä. Tarkat tiedot koulutuksista ja niiden ajankohdista löytyvät kyseisten oppilaitosten verkkosivuilta. Kysy myös mahdollisuutta virtuaalikoulutuksiin. Meillä on jo usean vuoden kokemus suosittujen webinaarien järjestämisestä.

Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op

Koulutus on suunnattu psykoterapeuttisista työskentelymenetelmistä kiinnostuneille sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan tai muun soveltuvan ammatillisen opintoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutus täydentää sairaanhoitajan (AMK), sosionomin (AMK) tai vastaavan tutkinnon suorittaneiden henkilöiden osaamista siten, että he voivat myöhemmin jatkaa opintojaan erityistason psykoterapeuttikoulutuksessa. Koulutus antaa vahvuutta, valmiuksia ja uusia virikkeitä terapeuttiseen työhön yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Koulutus tuo näkemyksen ja tietoa ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian vaikuttavuuteen sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistuja saa hyvät valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Hae koulutukseen:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Lapin kesäyliopisto

Ratkaisukeskeinen lyhytterapiakoulutus 60 op (sis. integratiiviset menetelmät ja psykoterapeuttiset valmiudet)

Ratkaisukeskeinen lyhytterapiakoulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja lyhytterapeuttisista ohjauksellisista työskentelymenetelmistä sekä niiden tuloksellisesta soveltamisesta terapiatyössä. Koulutus on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Koulutuskokonaisuudessa opitaan käyttämään psykoterapeuttisia työmenetelmiä ja lyhytterapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita sekä tunnistamaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan opittua omassa työssään. Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet toimia terapeuttisessa ja vuorovaikutteisessa lyhytterapiatyössä tuloksellisesti.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet ja se vastaa Valviran vaatimuksia kokonaisuudessaan. Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike. Opinnot suoritettuasi sinulla on kattavat tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Hae koulutukseen:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Snellman-kesäyliopisto

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 30 / 40 op

Koulutuskokonaisuus antaa yhdessä psykoterapeuttiset valmiudet -opintojen kanssa valmiudet käyttää ratkaisukeskeisiä lyhytterapeuttisia menetelmiä asiakastyössä. Koulutus antaa ratkaisukeskeisen lyhytterapiapätevyyden, joka ei ole Valviran vahvistama terveydenhuollon ammattinimike.

Lyhytterapiakoulutus painottuu ratkaisukeskeisten menetelmien ja teorian perusteisiin. Koulutuksessa perehdytään ratkaisukeskeisyyteen, sen filosofiaan ja työskentelytapoihin sekä menetelmiin. Koulutus on taitopainotteista ja yhteistoiminnallista oppimista, joka antaa valmiudet lyhytterapeuttiseen työskentelyyn ja ratkaisukeskeisten menetelmien soveltamiseen omassa ammatissa.

Katso video:

Mitä opinnoilta voi odottaa? Lyhytterapeutiksi opiskeleva Saara kertoo videolla omista opiskelukokemuksistaan. 

 

Hae koulutukseen:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Lapin kesäyliopisto

Snellman-kesäyliopisto

Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti 20 op

Koulutus on tarkoitettu nuorten kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille ja asiantuntijoille. Koulutuksen tavoitteena on tarjota tietoa keskeisistä ja ajankohtaisista nuorten mielenterveyden haasteista sekä oppia uusia ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä, joita hyödyntää omassa työssä nuorten kanssa eri työympäristöissä, ja joiden avulla nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen mahdollistuu.

Lisäksi koulutus antaa tietoa siitä, miten tehdä yhteistyötä perheiden ja eri verkostojen kanssa. Koulutuksen painopiste on aikuispedagogisiin menetelmiin perustuvaa itseohjautuvaa oppimista.

Hae koulutukseen:

Hämeen kesäyliopisto

Peräpohjolan opisto

Ratkaisukeskeinen positiivinen johtaminen

Kou­lu­tus an­taa uu­sia työ­vä­li­nei­tä ja -me­ne­tel­miä esi­mie­hil­le. Kou­lu­tus pe­rus­tuu rat­kai­su­kes­kei­seen ja kog­ni­tii­vi­seen taus­ta-aja­tuk­seen po­si­tii­vi­sen työ­ot­teen myö­tä. Kou­lu­tus on val­men­ta­vaa ja käy­tän­nön­lä­heis­tä työs­ken­te­lyä. Pe­rus­a­ja­tus on ko­ke­muk­sel­li­nen op­pi­mi­nen eri­lais­ten työ­me­ne­tel­mien avul­la. Kou­lu­tuk­ses­sa opis­kel­laan rat­kai­su­kes­kei­siä työ­me­ne­tel­miä, joi­den avul­la pys­ty­tään vah­vis­ta­maan omaa itse­tun­te­mus­ta ja opi­taan rat­kai­su­kes­kei­syys päh­ki­nän­kuo­res­sa.

Koulutus järjestetään tilauksesta, ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Ratkaisukeskeiset työelämän valmennustaidot

Työn rakenteelliset muutokset ja kiristyvä kilpailu vaikuttavat jaksamiseen ja uusien haasteiden kohtaamiseen työelämässä. Erityisesti sosiaali- ja terveysalan jaksaminen on nykyisissä muutoksissa koetuksella. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat työntekijöitä parempaan vuorovaikutukseen, ne virittävät positiivista yhteishenkeä ja auttavat kohtaamaan muutoksia paremmin.

Koulutuksessa opitaan vuorovaikutusta parantavia menetelmiä ratkaisukeskeisesti sekä opitaan säätelemään ja hallitsemaan stressiä. Hyvä työilmapiiri on oikeaa vuorovaikutusta, jonka avulla voidaan tukea ja vahvistaa organisaation ja työntekijöiden hyvinvointia. Keskustelevuus, selkeys ja ongelmanratkaisutaidot auttavat kaikkia jaksamaan paremmin.

Lisäksi koulutuksessa käsitellään työuupumusta, sen syntyä ja siitä toipumista. Käymme läpi yleisimpiä syitä työuupumuksen synnylle työnteon näkökulmasta. Koulutukseen osallistuvat saavat konkreettisia keinoja, joilla edistää työuupumuksesta toipumista sekä yksilö- että työyhteisötasolla. Koulutuksessa opitaan myös tunnistamaan muutoksia ja merkkejä, jotka viittaavat uupumukseen sekä otetaan haltuun keinoja, joilla mahdollistetaan yksi tärkeimmistä työuupumukseen liittyvistä asioista: varhainen puuttuminen.

Koulutus järjestetään tilauksesta, ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Neuropsykiatriset koulutukset

Nepsy-koulutusten tavoitteena on auttaa lasten ja nuorten kanssa toimivia aikuisia ymmärtämään, mitä kaikkea neurokirjon sateenvarjon alle mahtuu sekä miten neurokirjon piirteet voivat ilmetä lapsen käyttäytymisessä.

Koulutus antaa myös käytännönvinkkejä ja työkaluja neurokirjon lasten ja nuorten kohtaamiseen.

Koulutuksissa hankittuja työkaluja voi hyödyntää koko ryhmän kanssa sekä kaikessa lasten ja nuorten kanssa tapahtuvassa kanssakäymisessä.

Insentio Solutions Oy:n tarjoamien nepsy-koulutusten sisältö räätälöidään jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Koulutukset voivat olla joko lähi- tai etäkoulutuksia ja ne sopivat kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Muita koulutusaiheita

Tarjoamme koulutuksia myös seuraavissa aihepiireissä:

  • Syömishäiriöt: perustietoa syömishäiriöistä ja syömishäiriöiden hoito
  • Syömishäiriö ja myönteinen kehosuhde
  • Opettajan tunnetaitovalmiudet
  • Nepsykoulutukset alan asiantuntijoille, esimerkiksi koulumaailmaan opettajille ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoille
  • Mindfulness-koulutukset
  • Vuorovaikutuskoulutukset
  • Skeematerapia ja epävakaa persoonallisuus -koulutus
  • Ratkaisukeskeinen psykoedukatiivinen perhetyön koulutus
  • Ratkaisukeskeinen coaching ja valmennuskoulutus

Kysy myös mahdollisuutta virtuaalikoulutuksiin. Meillä on jo usean vuoden kokemus webinaarien järjestämisestä.

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

 

Kiitos aivan loistavasta opintokokonaisuudesta. Se on antanut niin paljon minulle kaikissa rooleissa; äitinä, tyttärenä ja opettajana.

Koulutus oli hyvin järjestetty ja sisälsi paljon tietoa. Erityiskiitos Sariannalle! Mahtava opettaja!

 

Sisältö oli hyvää, informoivaa ja Sariannan ammattitaito näkyi hyvin. Kaikkinensa hyvä opintojakso.

 

Opinnot kattoivat laajan alueen ja antoivat apukeinoja työhön ja jatko-opiskeluun. Opetus oli laadukasta ja opiskelu joustavaa. Olen todella tyytyväinen kokonaisuuteen. Kiitos.

 

Sarianna on hyvä ja ammattitaitoinen opettaja ja ryhmähenki oli loistava.

 

Kiitos todella antoisasta koulutuksesta!

 

Kiitos monipuolisista luentomateriaaleista sekä ylipäätänsä tästä valmentavasta koulutuksesta! Tästä on ilo jatkaa eteenpäin.

 

Kiitos vielä inspiroivasta koulutuksesta!

Ota yhteyttä

9 + 5 =