Palvelut-Koulutus

Tarjoamme korkealaatuisia ja hyvän vastaanoton saaneita koulutuksia. Pitkäaikaiset kumppanimme ovat Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Oulussa, Snellman kesäyliopisto Kuopiossa ja Lapin kesäyliopisto Rovaniemellä. Koulutustarjontaamme kuuluvat  mm. Psykoterapeuttiset valmiudet, Ratkaisukeskeinen lyhytterapia-koulutus, ja Ratkaisukeskeinen johtamisen koulutus. Lisäksi aloitamme vuonna 2020 Ratkaisukeskeisen coaching- ja valmennuskoulutuksen sekä Oulussa ja rovaniemellä.

Lisätietoa koulutuksista löydät Kesäyliopistojen sivuilta.

Koulutukset

Psykoterapeuttiset valmiudet 30op

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Koulutus on suunnattu psykoterapeuttisista työskentelymenetelmistä kiinnostuneille sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan tai muun soveltuvan ammatillisen opintoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutus täydentää sairaanhoitajan (AMK), sosionomin (AMK) tai vastaavan tutkinnon suorittaneiden henkilöiden osaamista siten, että he voivat myöhemmin jatkaa opintojaan erityistason psykoterapeuttikoulutuksessa. Koulutus antaa vahvuutta, valmiuksia ja uusia virikkeitä terapeuttiseen työhön yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Kou­lu­tus tuo nä­ke­myk­sen ja tie­toa ih­mi­sen kas­vuun ja ke­hi­tyk­seen, psy­ki­at­ri­seen di­ag­nos­tiik­kaan, eri psy­ko­te­ra­pi­an vii­te­ke­hyk­siin ja nii­den käyt­tä­miin te­o­ri­oi­hin ja käy­tän­töi­hin ja psy­ko­te­ra­pi­an vai­kut­ta­vuu­teen sekä etiik­kaan. Kou­lu­tuk­sen käy­ty­ään osal­lis­tu­ja saa hy­vät val­miu­det toi­mia te­ra­peut­ti­ses­sa ja oh­jaa­vas­sa työs­sä tu­lok­sel­li­ses­ti.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (20op)

Koulutuskokonaisuus antaa yhdessä psykoterapeuttiset valmiudet -opintojen kanssa valmiudet käyttää ratkaisukeskeisiä lyhytterapeuttisia menetelmiä asiakastyössä. Koulutus antaa ratkaisukeisen lyhytterapiapätevyyden, joka ei ole Valviran vahvistama terveydenhuollon ammattinimike.

Ly­hy­te­ra­pi­a­kou­lu­tus pai­not­tuu rat­kai­su­kes­keis­ten me­ne­tel­mien ja te­o­ri­an pe­rus­tei­siin. Kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään rat­kai­su­kes­kei­syy­teen, sen fi­lo­so­fi­aan ja työs­ken­te­ly­ta­poi­hin sekä me­ne­tel­miin. Kou­lu­tus on tai­to­pai­not­teis­ta ja yh­teis­toi­min­nal­lis­ta op­pi­mis­ta, joka an­taa val­miu­det ly­hyt­te­ra­peut­ti­seen työs­ken­te­lyyn ja rat­kai­su­kes­keis­ten me­ne­tel­mien so­vel­ta­mi­seen omas­sa am­ma­tis­sa.

Ratkaisukeskeinen johtaminen (3 op)

Kou­lu­tus an­taa uu­sia työ­vä­li­nei­tä ja -me­ne­tel­miä esi­mie­hil­le. Kou­lu­tus pe­rus­tuu rat­kai­su­kes­kei­seen ja kog­ni­tii­vi­seen taus­ta-aja­tuk­seen po­si­tii­vi­sen työ­ot­teen myö­tä. Kou­lu­tus on val­men­ta­vaa ja käy­tän­nön­lä­heis­tä työs­ken­te­lyä. Pe­rus­a­ja­tus on ko­ke­muk­sel­li­nen op­pi­mi­nen eri­lais­ten työ­me­ne­tel­mien avul­la. Kou­lu­tuk­ses­sa opis­kel­laan rat­kai­su­kes­kei­siä työ­me­ne­tel­miä, joi­den avul­la pys­ty­tään vah­vis­ta­maan omaa itse­tun­te­mus­ta ja opi­taan rat­kai­su­kes­kei­syys päh­ki­nän­kuo­res­sa.

Ratkaisukeskeiset työelämänvalmennustaidot esimiestyöhön

Työhyvinvointia ratkaisukeskeisin menetelmin

Työn rakenteelliset muutokset ja kiristyvä kilpailu vaikuttavat esimiesten jaksamiseen ja uusien haasteiden kohtaamiseen. Erityisesti sosiaali- ja terveysalan esimiesten jaksaminen on nykyisissä muutoksissa koetuksella. Ratkaisukeskeiset esimiestaidot auttavat esimiehiä kohtaamaan ja tukemaan alaisiaan, ne virittävät positiivista yhteishenkeä ja auttavat kohtaamaan muutoksia paremmin. Koulutuksessa opitaan vuorovaikutusta parantavia menetelmiä ratkaisukeskeisesti sekä opitaan säätelemään ja hallitsemaan stressiä. Hyvä johtajuus on oikeaa vuorovaikutusta, jonka avulla voidaan tukea ja vahvistaa organisaation ja työntekijöiden hyvinvointia. Keskustelevuus, selkeys ja ongelmanratkaisutaidot auttavat johtamisessa.

Muita koulutusaiheita

  • Syömishäiriöt: perustietoa syömishäiriöistä ja syömishäiriöiden hoito
  • Opettajan tunnetaitovalmiudet
  • Mindfulness-koulutukset
  • Vuorovaikutuskoulutukset
  • Skeematerapia ja epävakaa persoonallisuus -koulutus
  • Ratkaisukeskeinen psykoedukatiivinen perhetyön koulutus

Webinaarit

Insentio Solutions tarjoaa myös mahdollisuuden Webinaareihin, jolloin sinulla ja yrityksesi muilla henkilöillä on mahdollisuus kouluttautua oman työpöydän ääreltä. Webinaarit ovat suosittu ja mainio tapa oppia uutta ilman suurempia kustannuksia. Tällä hetkellä toteutamme menestyksekkäitä webinaareja muun muassa Kuopiossa ja Imatralla ratkaisukeskeisen johtamisen teemoilla.

Palvelumme

Ota yhteyttä

[contact-form-7 id=”9″]