Palvelut-Psykoterapia

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapian tavoitteena on lievittää psyykkistä kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä asiakkaan valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan. Ongelmalla saattaa olla psyykkisten ilmenemismuotojen lisäksi kehollisia, sosiaalisia ja vuorovaikutuksellisia ongelmia.

Psykoterapia on itseensä tutustumista. Se on omien tunteiden,ajatusten, halujen, odotusten ja pelkojen käsittelyä. Se on myös niiden tietoiseksi voimavaraksi saattamista. Psykoterapia on tuntemista ja vuorovaikutusta. Psykoterapian tavoitteena on pysyvä muutos.

Psykoterapia on asiakkaan ja terapeutin välistä vuorovaikutuksellista keskustelua ja siinä voi olla myös toiminnallisia menetelmiä käytössä.

Tyypillisiä psykoterapiassa hoidettavia ongelmia ovat masennus,erilaiset ahdistuneisuushäiriöt, pakko-oireet ja pakko-ajatukset, ihmissuhdeongelmat, traumat, pelot, syömishäiriöt, riippuvuudet ja persoonallisuushäiriöt. Lisäksi stressi- ja kuormittavuustekijät elämässä helpottuvat terapeuttisten keskusteluiden myötä.

Terapia voi kestää muutamasta käyntikerrasta useampaan vuoteen. Terapian työote on asiakasta arvostavaa. Uskomme asiakkaan ainutlaatuisuuteen ihmisenä.

Milloin terapiaan?

Meistä jokainen kokee välillä ahdistuneisuutta, jaksamattomuutta ja riittämättömyyden tunteita. Elämässä tulee vastaan pettymyksiä, joista on vaikea päästä ylitse ja ihmissuhteet eivät välttämättä suju ongelmitta.

Ongelmien syyt ovat yksilöllisiä, ja ne ovat tärkeitä hoitaa. Jokainen meistä on arvokas ja jokaisella on oikeus saada hädän hetkellä tukea.

Psykoterapia voi olla tuki ja turva silloin kun omat voimat eivät riitä ja kanna.

Joskus riittää vain muutama käyntikerta, mutta vaikeiden asioiden kanssa terapiatyöskentely saattaa olla pitkäkestoisempaa.

Tapaamiset terapeutin kanssa luovat sinulle turvallisuutta ja antavat mahdollisuuden uuteen tulevaisuuteen.

Olemme sinua varten!

Miten hakeutua terapiaan?

Voit hakeutua terapiaan itsenäisesti, mikäli tarvitset nopeaa kriisiapua. Ota yhteyttä joko sähköpostitse tai jättämällä viesti puhelimeeni. Pääosin puhelimeni on päiväaikaan äänettömällä työni takia, mutta soitan sinulle mahdollisimman pian takaisin.

Tai mikäli tarvitset pitkäkestoisempaa terapiaa, silloin tarvitset psykiatrin tekemän B-lääkärilausunnon terapian tarpeesta. Tämä edellyttää lisäksi 3 kuukauden aiempaa hoitoa, joka sinun täytyy maksaa itse, ja jonka jälkeen Kela voi myöntää sinulle terapian.

Kognitiivinen terapia

Kognitiivisessa terapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja uskomuksia, ongelmallisia tunteita ja toimintatapoja sekä niiden yhteyksiä. Kognitiivisessa terapiassa kehitetään myös ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja. Terapia perustuu luottamukselliseen, tasavertaiseen yhteistyösuhteeseen, jossa terapeutti yhdessä asiakkaan kanssa pyrkii ymmärtämään miten ja miksi asiakkaan ongelmallinen kokemus rakentuu ja miten se voisi muuttua.

Kognitiivinen psykoterapia auttaa ihmistä selkiyttämään omia ajatusrakennelmiaan ja tarjoaa mahdollisuuksia luoda uusia mielikuvia elämästään ja ihmissuhteistaan.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on hoitomenetelmä, joka tukee ja auttaa asiakasta eteenpäin elämän hankaluuksissa, muutos- ja kriisitilanteissa. Terapiaan voi tulla yksilönä, parina tai perheenä. Ratkaisukeskeinen terapia on tuloksellinen ja tutkittu menetelmä. Tutkimustulokset kertovat, että ratkaisukeskeinen psykoterapia saa aikaan muutosta ja helpotusta tilanteeseen nopeasti.

Ratkaisukeskeisellä psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Asiakkaan omilla toiveilla, tavoitteilla ja ideoilla on suuri merkitys terapiassa. Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti työskentelee asiakkaan arvomaailman mukaisesti.

Terapeutin rooli on aktiivinen: hän kuuntelee ja auttaa hahmottamaan mahdollisia uusia suuntia. Keskusteluissa ei korosteta ongelmia tai mahdollista sairautta vaan etsitään tapoja päästä kohti parempaa elämää – sellaista, mikä on hyvää ja tärkeää asiakkaalle itselleen. Olennaista terapiassa on myönteinen tulevaisuus ja tavoitteet. Ongelmien sijaan siinä etsitään ratkaisuja.

Ajallisesti terapia voi olla pitkä- tai lyhytkestoista.

Tyypillisiä piirteitä ratkaisukeskeiselle terapialle on ratkaisujen etsiminen, tulevaisuusorientaatio, edistyksen huomioiminen, voimavaraistaminen, uusien näkökulmien etsiminen, ansionjakaminen, luovuus ja selkeät yhteiset tavoitteet työskentelylle. Terapiassa pyritään hyödyntämään jo käytössä olevia voimavaroja, vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Tästä syystä sitä voidaan kutsua myös voimavarakeskeiseksi terapiaksi.

Ota yhtettä tai varaa aika